U P O Z O R N Ě N Í

Vážení spoluobčané,

touto cestou Vás, občany obce Osoblaha upozorňujeme a dáváme na vědomí, že v katastru obce Osoblaha platí vyhláška č. 3 z roku 2003, která se týká Zabezpečení veřejného pořádku v Obci Osoblaha. Vyhláška je platná a občané jsou tuto povinni dodržovat a respektovat. Jelikož dochází neustále k porušování některých bodů a článků vyhlášky, žádáme občany Obce Osoblaha, aby se s vyhláškou opětovně seznámili. Její znění je k dispozici na webových stránkách obce.

Mezi nejčastěji porušovanými články a body této vyhlášky jsou:

Článek 4) Pohyb zvířat na veřejném prostranství,

kde se jasně píše, jak má majitel psa, nebo osoba, které pes byl svěřen, takového psa vést, kde má zakázáno psa vést, a že nelze psa nechat volně pobíhat.

Článek 5) Další povinnosti pro vodění psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství,

bod 2) zde se jasně píše, že pes má být při pohybu na veřejném prostranství opatřen vodítkem, nebo opratí a opatřen náhubkem.

Množí se stížnosti ze strany spoluobčanů a případy porušování těchto nařízení ze strany majitelů psů. V srpnu 2017 došlo ke dvěma případům napadení člověka psem. Dáváme tímto na vědomí, že porušováním těchto nařízení dochází ke spáchání přestupku a věc bude důrazně řešena buď Policií ČR a nebo Komisí pro projednávání přestupků Obce Osoblaha.

Dále upozorňujeme, že zvláště na ulici Hlavní, neustále dochází k porušování dalších bodů vyhlášky a to:

Článek 9) Udržování čistoty veřejného prostranství

Bod 1) je zakázáno odhazování odpadu a nepotřebných věcí, odhazování nedopalků cigaret, odhazování obalů z potravin a nápojů.

Bod 2) znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.

Parkující vozidla na chodnících řeší zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, a to paragraf 53 odst. 2) uvedeného zákona.

V případě prokázání porušení této vyhlášky, bude ze strany příslušných orgánů postupováno dle zákona.

Děkujeme za pochopení.

vedení Obce Osoblaha